Team

Medical Technology, Healthcare & Government IT

.

Senior Management


Rashid Shah

Rashid Shah

CEO

Gunjan Siroya

Gunjan Siroya

Director of Sales,Commercial

Tom Fogarty

Tom Fogarty

Director of Sales, Public Sector

Sarji R Mohammedali

Sarji R Mohammedali

Director of Engineering

Don Lee

Don Lee
Director of Integration


Engineering Associates

Abdul Razak

Abdul Razak

Ajay Kumaran Nair

Ajay Kumaran Nair

Anup Antony

Anup Antony

Dhanya Sreejith

Dhanya Sreejith

Febin Joy

Febin Joy

Geo V Lazar

Geo V Lazar

Mahesh Prabhu

Mahesh Prabhu

Mary Jolly John

Mary Jolly John

Mathew N Joy

Mathew N Joy

Meghana R Thangaraj

Meghana R Thangaraj

Pradeep Naryanan

Pradeep Naryanan

Raphael Vazhappilly

Raphael Vazhappilly

Ratheesh K Ravi

Ratheesh K Ravi

Roni K Baby

Roni K Baby

Venkata Gogulamudi

Venkata Gogulamudi

Corporate Governance


Shahid N Shah

Shahid N Shah

Chairman of the Board

Mohammad Rahman

Mohammad Rahman

IP Counsel

Mohammad Sufyan

Mohammad Sufyan

Director of IP